17 juni 2011


Bijna 40 jaar staat de Kasbah nu. Voor eigenaar Welbions tijd om actief aan de slag te gaan met de vraag ‘hoe verder?’.


Vanwege de status van het complex als (toekomstig) gemeentelijk monument - mogelijk zelfs rijksmonument - ligt sloop niet erg voor de hand. Instandhouding vereist, gezien de leeftijd van het complex, de komende jaren aanzienlijk méér aandacht en inzet dan alleen groot-onderhoud.


In het najaar van 2010 konden bewoners tijdens een door Welbions georganiseerde workshop hun inbreng geven over de toekomst van de Kasbah. Aansluitend begon Welbions aan het schrijven van een Visieplan.


Welbions heeft eind mei 2011 het eerste concept Visieplan gepresenteerd aan het bestuur, waarin een aanzet wordt gegeven tot een gestructureerde discussie over de Kasbah.

In de eerste fase van de ontwikkeling van het visieplan gaat het om de algemene beleidslijnen ten aanzien van het complex. In een later stadium komt de vertaling in concrete bouwkundige maatregelen aan de orde.


Op 16 juni 2011 is het door de vereniging huis aan huis verspreide Concept Visieplan voorgelegd aan de bewoners tijdens een goed bezochte bewonersavond in buurthuis De Tempel. De samenvatting van de onder de aanwezigen levende opvattingen is beschikbaar als download.


Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 6 maart besloten het verslag van de bewonersavond als basis te gebruiken voor de reactie aan Welbions.


Tijdens de bewonersavond vroegen veel aanwezigen (ook) aandacht voor specifieke onderhoudsklachten. Het bestuur van de bewonersvereniging wil deze dit jaar gaan inbrengen in het overleg. Daarbij zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen individuele onderhoudszaken, van het type ‘lekkende kraan in de wc’, en de structurele problemen.

Wordt - ooit - vervolgd!


UPDATE feb 2016

Dik 5 jaar en de nodige fikse huurverhogingen zijn we verder en van de wijdse blikken op de toekomst van de Kasbah is verder niets meer gehoord.

www.actueel.dekasbah.nl

Een visie op de toekomst van de Kasbah


Stand van zaken


In het najaar van 2010 konden bewoners tijdens een door Welbions georganiseerde workshop hun inbreng geven over de toekomst van de Kasbah.


Welbions heeft eind mei 2011 het eerste concept visieplan gepresenteerd aan het bestuur.


Op 16 juni is het huis aan huis verspreide Concept Visieplan voorgelegd aan de bewoners.


Het bestuur heeft op 3 april 2012 de definitieve reactie aan Welbions vastgesteld. Deze bestaat uit het verslag van de bewonersavond, aangevuld met een tweetal aandachtspunten: de vertegenwoordiging van de bewoners en de aanbeveling bijtijds na te denken over de consequenties van het door de landelijke politiek besproken kooprecht van huurders.