juli 2016

1.0


Op 1 januari van dit jaar zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verder verscherpt. Nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag, kunnen alleen nog goedkopere woningen huren. De nieuwe regels betekenen in veel gevallen een streep door de in 2014 ingevoerde voorrangsregeling voor huurders die binnen  de Kasbah willen verhuizen.


Voor zittende huurders zonder verhuisplannen zijn de per januari 2016 van kracht geworden wijzigingen in de Woningwet doorgaans onopgemerkt gebleven. Voor hen veranderde er niets. Wie echter toe is aan een nieuw onderkomen, krijgt er onherroepelijk mee te maken. Dat geldt óók bij interne verhuizingen binnen de Kasbah.


De nieuwe regels bepalen dat de woningcorporaties (zoals Welbions) sociale huurwoningen boven een jaarlijks door de regering vast te stellen huurprijs alleen mogen toewijzen aan huurders met een ‘gezinsinkomen’ dat boven de huurtoeslaggrens ligt. Deze bedraagt in 2016 € 22.100 voor 1 persoons huishoudens en € 30.000 voor meerpersoons huishoudens.


Huurders met een (gezins)inkomen onder de huurtoeslaggrenzen krijgen voorrang bij de toewijzing van goedkopere woningen.


Zo moeten de corporaties toewijzen:


1 persoons huishouden:

inkomen < € 22.100/jaar

max huur € 586,68/mnd


2 persoons huishouden:

inkomen < € 30.000/jaar (AOWers: € 30.050)

max huur € 586,68/mnd


3 persoons huishouden:

inkomen < 30.000/jaar (AOWers: € 30.050)

max huur € 628,76


Kort samengevat komt het er op neer dat wie huurtoeslag ontvangt, niet langer in aanmerking komt voor woningen die duurder zijn dan € 586,68 resp. € 628,76 per maand. (prijspeil 2016) Het gaat daarbij om de zogeheten rekenhuur, exclusief servicekosten.


Inwonende kinderen tellen wel mee bij het aantal personen per huishouden, maar niet bij de berekening van het inkomen. Het maakt geen verschil of de kinderen al volwassen zijn of niet.


De nieuwe regels laten weinig speelruimte voor de corporaties: in maximaal 5% van de toewijzingen mag men er van afwijken. Ook voor statushouders gelden aangepaste (soepeler) regels.Kasbah type C en D (meestal) te duur


De regels voor ‘passend toewijzen‘ deelt het aanbod in de Kasbah in tweeën:  de woningtypen A, B en B5 liggen (net) onder de € 586,68 en de C en D types liggen er boven. De C en D woningen zijn dus niet langer beschikbaar voor 1 en 2 persoons huishoudens met huurtoeslag. (nogmaals: zittende huurders hebben hier niets mee te maken!)


De voor ‘passend toewijzen’ geldende maximale huurprijzen gelden alleen voor nieuwe huurders! Zittende huurders hoeven hun huis niet uit en deze regels zijn ook niet van invloed op (de hoogte van) de bestaande huurtoeslag. De regels zijn wèl van toepassing als er een nieuw huurcontract moet komen, bij voorbeeld als een medehuurder de hoofdhuurder wil worden.Voorrangsregeling kreupel


Op verzoek van het toenmalige bestuur van de Bewonersvereniging Kasbah introduceerde Welbions in januari 2014 de voorrangsregeling bij interne verhuizing binnen het Kasbah complex.


De door Welbions sinds enkele jaren voor nieuwe huurders gehanteerde ‘streefhuur’ vormde in veel gevallen al een hinderpaal bij de interne verhuizingen: de grotere woning werd er ineens heel veel duurder door en zelfs wie kleiner wilde gaan wonen, betaalde al snel méér.


De nieuwe regelgeving rond het passend toewijzen maken in veel gevallen interne verhuizingen naar C en D woningen compleet onmogelijk. Zelfs de verhuizing naar een gelijk type woning kan afgesneden zijn door de combinatie van Welbion’s streefhuur en het verplicht ‘passend toewijzen’.Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De gepubliceerde informatie is gebaseerd op door de overheid en corporaties verstrekte informatie.

 

actueel.dekasbah.nl

Passend toewijzen blokkeert doorstroming

Woningwet


In de herziene Woningwet wordt het toezicht op woningcorporaties verscherpt. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat deze in de toekomst niet in financiële problemen komen, zoals de afgelopen jaren een aantal keren gebeurde.


De wet bepaalt tevens dat alle woningcorporaties zich moeten bezighouden met hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.


Een onderdeel van deze Woningwet is het passend toewijzen. Alle corporaties moeten zich vanaf 1 januari 2016 aan deze nieuwe Wet houden.

Met de regels rond passend toewijzen wil de overheid bereiken dat het schaarse aanbod van goedkopere huurwoningen voorbehouden blijft voor de laagste inkomens en tegelijk de kosten van de huurtoeslag beperken (een bezuiniging dus)

Streefhuur


Welbions vraagt sinds enkele jaren bij nieuwe huurcontracten een vaak fors hogere huur voor een woning, dan de huur die de vertrekkende bewoner betaalde. Dit noemt men de ‘streefhuur’.


Ofschoon de hoogte van de huur voor sociale huurwoningen begrensd wordt door het woningwaardeerstelsel (het ‘puntensysteem’), levert de ‘streefhuur’ nieuwe huurders in de Kasbah geheid een hogere huur op, dan die voor hetzelfde woningtype betaald wordt door bewoners die er al langer wonen.


De ‘streefhuur’ is niet van toepassing voor zittende huurders, zo lang ze de woning blijven huren. Zij hebben alleen te maken met de jaarlijkse huurverhoging, die gemaximeerd wordt door de rijksoverheid.


Voorrangsregeling