actueel.dekasbah.nl

“Bazaar moet beter”

De bedrijfspanden aan de Bazaar omvatten 4 percelen. Twee daarvan zijn in particuliere handen. De andere twee zijn eigendom van Welbions, dat als sociale verhuurder, gelet op de wetgeving, weinig mogelijkheden heeft deze als zodanig (verder) te ontwikkelen. Binnen de werkgroep bestaat desondanks de behoefte dat Welbions perceel 6 aankoopt, waardoor de aanpak van de verwaarloosde achterkant van dat pand efficiënter kan worden aangepakt.

Ook tijdens de bijeenkomst op 8 december bleek uit negatieve uitlatingen dat de bewoners geen eensgezind standpunt hebben en er het nodige 'oud zeer' zit in de problematiek. Zolang de bewoners het onderling niet eens worden en met concrete ideeën en voorstellen komen, maar liever triomfantelijk elkaars voorstellen afschieten, is het zeer de vraag of er ooit een oplossing gaat komen.

De werkgroep

‘Bazaar’ werd in maart ’16 door de Algemene Vergadering van de bewonersverniging opgestart. De opdracht die de uit Olaf Jansen, Fred van de Ven, Helene Knol, Ursula Wilhelm en Ineke Deenik bestaande werkgroep kreeg, is het in overleg met Welbions treden (‘op directieniveau’) voor een plan van aanpak voor de bedrijfspanden aan de Bazaar.

Hinderpaal bij alle ideeën en plannen blijkt de aangescherpte landelijke regelgeving te zijn, die het corporaties verbiedt geld te steken in bedrijfspanden. De exploitatie daarvan ziet de politiek als strijdig met de opdracht die de corporaties hebben: het exploiteren en aanbieden van sociale woningen.

Vorig jaar leidde dat al tot onenigheid tussen het ministerie en Welbions, vanwege de (indirecte) subsidiëring van het Piet Blom Museum.

 

8 dec ’16

1.3


De werkgroep 'Bazaar Beter' van de Bewonersvereniging Kasbah organiseerde op 8 december een bijeenkomst in buurthuis De Tempel, waar bewoners werden bijgepraat over de ontwikkelingen rond de bedrijfspanden aan de Bazaar en de in de plaatselijke pers gepubliceerde plannen voor senioren-woningen in de onderbouw van de Kasbah.


Dichtgetimmerde bedrijfspanden, (vermeende) overlast van ondernemers aan de Bazaar en de (on)mogelijkheden van senioren-woningen in de onderbouw waren tijdens de afgelopen Algemene Vergadering van de Bewonersvereniging Kasbah aanleiding voor het aanstellen van een werkgroep. Vandaag organiseerden de 5 leden van de werkgroep Bazaar Beter, onder leiding van Ineke Deenik in buurthuis De Tempel een informatieve avond, die ca 10 bewoners trok.


De werkgroep meldde de afgelopen periode met diverse partijen te hebben gesproken over de aanpak van de Bazaar, waaronder de Gemeente Hengelo, Welbions en Abel Blom, de zoon van Kasbah architect Piet Blom. Daarbij bleek, aldus de werkgroep, dat de monumentenstatus van het complex niet op voorhand betekent dat er niets gewijzigd kan worden. Uit dit overleg, zo meldde de werkgroep, is gebleken dat Welbions over ongeveer anderhalf jaar met de aanpak van de Bazaar wil beginnen. Dat betekent dat de bewoners ongeveer een half jaar te tijd hebben met ideeën en suggesties te komen, willen die nog tijdig uitgewerkt kunnen worden.


Ofschoon de avond was aangekondigd om de bewoners bij te praten, bleek de werkgroep zelf weinig concrete plannen te hebben en de nadruk te leggen op het vergaren van onder de bewoners levende ideeën. Tijdens de avond werd door de aanwezige bewoners en de werkgroep hardop nagedacht over enkele ideeën.


Senioren woningen


Binnen de werkgroep bleken sterk uiteenlopende opvattingen te bestaan over de reeds enige tijd - ook in de pers - rondzingende ideeën voor seniorenwoningen in de onderbouw aan de Bazaar en Boomgaard. Oudere Kasbah-bewoners zouden zo langer in het complex kunnen blijven wonen.


De aanwezigen zagen duidelijk niet zo veel heil in de plannen, waarbij ook opgemerkt werd dat elders in Hengelo seniorenwoningen (Swafert, Humanitas) bij gebrek aan belangstelling uit de doelgroep, verhuurd worden aan jongere huurders. Ook werd erkend werd dat Welbions, alle jubelverhalen in de pers ten spijt, de nodige reserves heeft ten opzichte van deze plannen.


Abel Blom heeft een schets gemaakt van hoe de ‘blokkendozen’, zoals enkele aanwezigen het noemden, er uit zouden kunnen komen te zien. Deze schetsen zijn niet gepubliceerd. Door een van de werkgroepleden werden zeer kritische kanttekeningen geplaatst bij bouwkundige aanpassingen aan een ander markant werk van Piet Blom: de Bastille op de Universiteit Twente.


Doorgang


Het reeds jaren circulerende idee om een doorgang te maken tussen de buitenzijde van de Kasbah (Bazaar) en de Esplanade, werd door de aanwezigen met 9 tegen 2 stemmen (en 3 onthoudingen) resoluut afgewezen. Onbeantwoord bleef de vraag hoe de overige ca 240 bewoners daar over denken.


Bazaar 2


Een van de aanwezige bewoonsters kaartte het gebruik van de stoep onder de A-woningen Bazaar 3 en 5 aan, waar Café Kasbar in het verleden wel eens een terras opstelde. Aangezien deze grond van Welbions is, mag de Kasbar deze ruimte niet gebruiken. De terrasvergunning van het café betreft de stoep aan de zijde van de parkeerplaats, de gemeente grond buiten de gevels.


Bazaar 4


Voor het eerder dit jaar leeg gekomen bedrijfspand Bazaar 4 werd geopperd daar een bewonersactiviteit in te starten. Welbions staat, zo meldde de werkgroep, daar in principe positief tegenover, maar verlangt een

exploitatieplan. Gelet op de hoge huurkosten, zagen noch de werkgroep, noch de aanwezige bewoners (derhalve) veel heil in dergelijke plannen.

Het idee om het Piet Blom Museum van de voormalige huismeesterspost aan de Voorhof te laten verhuizen naar Bazaar 4, bleek reeds door het bestuur van het museum te zijn afgewezen, zo meldde het aanwezige bestuurslid. Dit vanwege de hoge kosten voor de benodigde aanpassingen en inrichting van het pand, alsmede de huurprijs.


Bazaar 6


Het werd expliciet in de uitnodiging van de avond vermeld: de (vermeende) overlast van Bazaar 6. Dit is het pand waar tot 2014 dierenarts Coen praktijk hield. Het pand is al enkele jaren onderwerp van gesprek, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen de eigenaar en de diverse huurders.


Enkele aanwezigen meldden, net als op de Algemene Vergadering in maart van dit jaar, geluidsoverlast en vervelende ervaringen te hebben gehad met de huurders van het pand. Onbekend bij zowel deze bewoners, als bij de werkgroep, was het feit dat het pand al meer dan een half jaar andere huurders heeft. De huidige gebruiker is een stichting die zich richt op jongeren en deze de mogelijkheid biedt tot een avondje gamen en tv kijken. Met deze huurder, zo bleek na een vraag, hadden noch klagers, noch werkgroep persoonlijk contact gehad.


Reeds jaren is de niet al te fraai afgewerkte achterkant van Bazaar 6 een doorn in het oog van veel bewoners. Wie vanaf de Esplanade naar de Bazaar loopt, wordt geconfronteerd met allerhande ‘tijdelijke oplossingen’ waarmee de eigenaar deze gevel heeft afgewerkt. Dit varieert van houten panelen, vensterramen tot (door bewoners aangebrachte) panelen met kindertekeningen. Enkele jaren geleden liet de eigenaar ons weten dat de houten aftimmeringen het gevolg zijn van aanhoudend vandalisme.


Een bewonersinitiatief leidde in 2012(?) tot het aanvragen van een buurtbon bij de Gemeente Hengelo voor een tweede serie glas in lood ramen, die in de achterzijde van bazaar 6 geplaatst moesten gaan worden. Jammer alleen dat de aanvragers ‘vergaten’ om de eigenaar het van pand tijdig bij het idee te betrekken, zodat dit - ten gevolge van het nodige oud zeer - prompt strandde.


Ofschoon Ineke meldde dat er met de eigenaar van Bazaar 6 ‘niet te praten valt’, bereikte in 2013 de toenmalige voorzitter van de bewonersvereniging, Erik Nijhof (tevens webmaster van deze website) na een half jaar ‘masseren’ overeenstemming met alle betrokkenen aan de Bazaar voor een oplossing, waarbij de tweede serie glas in lood ramen aan de achterzijde van Bazaar 8 zou komen en het daar aanwezige ‘gewone’ glas naar perceel 6 zou gaan. Door omstandigheden kon dit niet worden voltooid.

Achterkant van Bazaar 6


Het gedeelte van Bazaar 6 waar tot medio dit jaar Beetje Babs gevestigd was, is in 2015 aan de achterzijde voorzien van enkele glas in lood ramen uit de tweede serie. Ook maakte Babs gebruik van de achteringang van het pand, waardoor een interactie ontstond met de onderbouw van de Kasbah aan de kant van de Esplanade, al bleek dit in economisch opzicht geen zoden aan de dijk te zetten. De in september van dit jaar geopende modezaak heeft de achteringang niet in gebruik en heeft het pand aan de binnenzijde afgetimmerd. De werkgroep zegde toe uit te gaan zoeken hoe het met de in Bazaar 6 geplaatste glas in lood ramen verder gaat, nu deze na vertrek van Babs achtergebleven zijn. De wijkcoach van Welbions, zo meldde Ineke, heeft toegezegd met de eigenaar van Bazaar 6 te gaan praten over een oplossing.


Stankoverlast


Stankoverlast door de activiteiten van de ondernemers aan de Bazaar bleek meerdere bewoners aan de Bazaar te storen. Daarbij bleek het, naar verleuidt, te gaan om kook- en wietluchten die de bovenliggende panden bereiken. Van onze kant een van de aanwezige bewoners stelde voor Welbions te laten onderzoeken of het mogelijk is afvoerkanalen via de bovengelegen woningen aan te leggen.


Het vervolg - ‘prikkelen’?


Niet wat we niet willen,  maar wat de bewoners wel wensen. Dat moet centraal staan de komende tijd, vindt de werkgroep. Dat de Kasbah-bewoners steeds minder in beweging te krijgen zijn voor dit soort zaken, is iets dat ook tijdens de informatieavond weer eens hardop geconstateerd werd. Wellicht kunnen extreme plannen - zo hield een van de werkgroepleden de zaal voor - de discussie op gang brengen. Wie dus de komende weken via de babbelmedia of in de wandelgangen geluiden hoort over AZC’s, moskeeën of parenclubs, weet dat dit een aansporing is om met serieuze ideeën te komen.

 

Hoe groot is de betrokkenheid van de bewoners bij het Kasbah complex? Die vraag hing weer eens als een donkere donderwolk boven de informatieavond. Daar waren immers 96% van de ca 250 bewoners niet op af gekomen. Wellicht doordat veel bewoners pas op de dag zelf de uitnodiging in hun brievenbus vonden, maar wie z’n oortjes te luisteren legt, hoort telkens weer een grote mate van ongeïnteresseerdheid.


Voor de bewonersvereniging is de geringe opkomst op dit soort avonden zeker een demotiverende factor; voor Welbions levert het de vraag op hoe representatief de uitkomst er van is.