07 mrt ’16

   10 mrt  ‘16

20 Bewoners van de Kasbah waren er dit jaar op af gekomen: de Algemene Vergadering van de Bewonersvereniging Kasbah. In buurthuis De Tempel legde het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, konden de aanwezige bewoners hun wensen en klachten kenbaar maken en werd een nieuw bestuur gekozen.


Tot de statutaire verplichtingen behoort het kiezen van een (nieuw) bestuur en de voorzitter. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Erik Nijhof, Ellie Bloemendaal en Willy Beuzel. Jolien Steggink, Fred van de Ven en Metin Yirtici continueerden hun bestuursfunctie, terwijl René Beckmann zijn rol als voorzitter mag voortzetten. Er hadden zich geen andere kandidaten gemeld voor enige bestuursfunctie.


De notulen van de AV-2015 waren ‘door omstandigheden’ niet op de verenigingswebsite geplaatst, maar konden na behandeling in de vergadering ongewijzigd - wauw! - goedgekeurd worden. Zie de downloads hiernaast.


Lopende projecten als Nieuwe Buren en AED worden voortgezet. Voor laatstgenoemde is Metin op persoonlijke titel al geruime tijd bezig de ‘vindbaarheid’ in de Kasbah te verbeteren, alvorens het AED-project kan worden uitgewerkt. Buiten het gezichtsveld van de vereniging ligt ook de aanpak van de bewegwijzering van de Kasbah, die het probleem moet oplossen dat de woningen in de Kasbah niet aan per auto bereikbare straten liggen, maar aan voetpaden. De diverse routeplanners - ook die van de hulpdiensten - schieten daarin al jaren tekort.


Een van de door de aanwezige bewoners ingebrachte wensen is de aanpak van de bedrijfspanden aan de Bazaar. Zowel het onderhoud van de achterzijde daarvan, als het gebruik ervan baren diverse bewoners zorgen (enkele niet notuleerbare opmerkingen). De vergadering stelde de werkgroep

‘Bazaar’ in, die in overleg met Welbions moet treden (‘op directieniveau’) voor een plan van aanpak. De werkgroep bestaat uit Olaf Jansen, Fred van de Ven, Helene Knol, Ursula Wilhelm en Ineke Deenik.

Tot de geopperde wensen van de werkgroep behoort de overname van het in de verkoop zijnde bedrijfspand Bazaar 6. Dat Welbions zegt als corporatie geen bedrijfspanden (meer) te mogen aankopen, werd door enkele aanwezigen van de kanttekening voorzien dat het bijzondere karakter van de Kasbah een uitzondering mogelijk zou moeten maken. Tevens werd gerefereerd aan de reeds door Welbions in de publiciteit gebrachte plannen voor (senioren-)woningen in de onderbouw.


Met de centjes zat het allemaal in één keer goed dit jaar, zo bleek uit het ter vergadering uitgebrachte verslag van de kascommissie. Onduidelijk is nog of Welbions ook dit jaar over de brug komt met de vorig jaar nog van € 572,- (2014) naar € 644,- verhoogde jaarlijkse bijdrage.


De verenigingswebsite kasbah.nu zal, zo besloot de vergadering op persoonlijk voorstel van bestuurslid Metin Yirtici, naast de reeds bestaande agenda actuele informatie gaan opnemen, waar hij zelf samen met Wouter Rikkerink voor gaat zorgen. De eind 2014 opgestarte website (Mirror) van Metins werkgroep Nieuwe Buren bleek, nog voor voltooiing, een stille dood te zijn gestorven. Anders dan vorig jaar, was dekasbah.nl (deze, buiten de invloedssfeer van de vereniging opererende  website dus) geen onderwerp van kritiek en gedram *ontkurkgeluiden*.


Ellie Bloemendaal zet voorlopig haar werk als coördinatrice van de ledenwerving voort en zal samen met Oscar Bosman, Olaf Jansen, Jolien Steggink en Ineke Deenik op pad gaan om bewoners (m/v) te vermurwen tot een lidmaatschap. Dat blijkt best wel belangrijk te zijn, want de wijkcoach heeft al vraagtekens gezet bij de representativiteit van de club. Vooral voor de toekenning van een financiële bijdrage kan dat nog lastig worden.

De vergadering besloot dat het lidmaatschap niet langer beperkt is tot één per huishouden, maar voor elke bij de gemeente op een Kasbahadres ingeschreven persoon open staat. (zie kader)


Op het toewijzingsbeleid van Welbions bestond kritiek, waarbij ook de nieuwe wijkcoach meermaals in het beklaagdenbankje werd geplaatst. Zo werden vraagtekens gezet bij het toewijzen van een D-woning aan een alleen-staande. Onbegrip bestond over het steeds wijzigende beleid van Welbions en werd gesteld dat Welbions ‘niet weet hoe groot de diverse woningtypes zijn’. Het nieuwe bestuur kreeg de opdracht daar mee aan de slag te gaan. Terwijl een van de aanwezigen meldde uitgebreid te zijn doorgezaagd over de voor- en nadelen van een Kasbahwoning, was er bij anderen kritiek op het klakkeloos toewijzen van woningen. Een ballotage-commissie, zoals door enkele oudgedienden in herinnering gebracht, wordt weliswaar niet meer geapprecieerd, maar het vooraf informeren van potentiële huurders over de typische aspecten van de Kasbah-woningen wordt door de aanwezigen zinvol geacht. Een stille hint aan dekasbah.nl ?


Aan het nieuwe bestuur worden praktische zaken overgelaten als hoe de contributies worden geïnd en de ledenkaarten bij de leden terecht komen. Ofwel, hoe maak je iets simpels nodeloos ingewikkeld.


Andere onderwerpen die de revue passeerden, waren onder andere de nissen (het nieuwe bestuur, dat deels persoonlijke belangen heeft bij die nissen, bekijkt wat ze er mee doen - of niet), de servicekosten (Erik legde uit hoe of

wat), de ergernis over de rommel in de onderbouw (weinig aan te doen door de vereniging) en het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers en de DIFTAR-tarieven (dekasbah.nl informeerde daar al heel vaak over).


Bloemen en een woord van speciale dank waren er voor aftredend bestuurslid Erik Nijhof (maker van deze website dus) wegens jarenlange inzet voor de vereniging en bewoners. *ontroering en dank* we blijven op onze post in the cloud!

 

www.bewoners.dekasbah.nl

Algemene Vergadering 2016 bewonersvereniging

De documenten die tijdens de AV-2016 ter tafel kwamen:


> Uitnodiging en agenda AV-2016


> Notulen AV-2015 met bijlagen

(wat er op 9 april 2015 werd besproken en besloten)


> Jaarverslag 2015

(wat er in 2015 en begin 2016 door het bestuur werd gedaan.)


> Jaarrekening 2015 incl Bewonersvond

(waar de centjes aan werden besteed het afgelopen jaar)

Elke individuele bewoner van de Kasbah kan vanaf nu lid worden van de bewonersvereniging. Tot de AV-2016 was slechts één lidmaatschap per huishouden (of bedrijf) mogelijk.


Het persoonlijke voorstel van bestuurslid Metin Yirtici tot de wijziging van de jaren geleden ingevoerde regel, werd tijdens de AV onderbouwd met het argument dat samenwonende partners wellicht verschillend denken over zaken.


Samenwoners die zich vorig jaar aanmeldden als lid onder de naam ‘Jan en Marietje’ of als ‘Familie Janssens’ en als zodanig op de ledenlijst terecht kwamen, zullen dus in 2016 voor het blok gezet worden: ofwel 2 keer dokken, dan wel één van de twee namen op de ledenlijst.


In de praktijk is te verwachten dat alleen zeer actief bij de vereniging  betrokken samenwoners meerdere lidmaatschappen per huishouden afsluiten. Zo bezien dient de wijziging dan ook maar één doel: het kunnen kopen van meer invloed binnen de vereniging. Ook in de progressieve Kasbah geldt dus het aloude credo ‘geld is macht’.


Voor de representativiteit van de vereniging is het besluit een achteruitgang. Het aantal leden dient niet langer te worden afgezet tegen het aantal woningen, maar tegen het totaal aantal bewoners in het complex.


De representativiteit is sowieso een steeds zwakker punt voor de bewonersvereniging. Geen enkele bewoner voelde zich dit jaar geroepen om het bestuur te versterken. Tegelijkertijd bestaat de achterban voor een groot deel uit oudgedienden die 20 jaar of langer in de Kasbah wonen.


De Algemene Vergadering werd door in totaal 20 bewoners bezocht. Daaronder waren 6 bestuursleden en 3 actieve werkgroep-leden, wat betekent dat slechts 11 van de ca 250 bewoners waren komen opdraven. Dat is een schamele 4,4%.